LJUBLJANA-BRNIK | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana /... (2023)

LJUBLJANA-BRNIK | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana /... (1)

Avtor: rulip (Panoramio)

Oznaka letališča / Airport Designation:
LJLJ

Spletna stran letališča:
http://www.lju-airport.si/sl/Main

Airport webpage:
http://www.lju-airport.si/en/Main

==========

Airport City/Letališko mesto

LJUBLJANA-BRNIK | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana /... (2)

Commercial Development of National Importance

(Video) Ljubljana Airport / Letalisce Jozeta Pucnika Ljubljana

Welcome to Aeropolis Ljubljana - a major upscale mixed-use complex on 90 ha and the future commercial and logistics centre of Ljubljana International Airport (Ljubljana Jože Pučnik Airport).

It is located on the A2 Highway, just 20 km from Slovenias capital, Ljubljana, and within a two hour drive from Italy, Austria or Croatia. The vicinity of the North Adriatic ports (Koper, Trieste, Rijeka), is another strategic advantage of the future commercial and logistics centre.

Aeropolis Ljubljana will be built on the north side of the Ljubljana International Airport complex, directly in front of the new terminal. Besides a four-star hotel and a congress centre, the development will also include a shopping mall, a cargo and logistics centre and a myriad of ground-floor shops and restaurants. The site plans include an effective infrastructure concept with ample public transport facilities and sufficient parking space to leverage the sites business activities.

The new complex is a greenfield development, leaving designers and constructors enough maneuvering space to meet various investors needs. Construction work on the infrastructure has already begun. Once completed, the site will provide 800 000 m2 of A class business space - enough to include a mixture of airport related businesses and release the current airport logistic bottle-necks, making Aeropolis Ljubljana one of the most vibrant commercial developments in the Alpe-Adria region.

First call for investors

Due to its strategic location at the crossroads of the 5th and 10th Pan-European transport corridors and the lack of business space in the current facilities of the fast-growing Ljubljana International Airport, Aeropolis Ljubljana is a sure-fire investment with major ROI potential. Invest in the government-supported development of Ljubljana International Airport and leverage your own business success!

The Aeropolis Business Site Concept:

* congress centre
* four star hotel
* shopping mall
* cargo and logistics centre
* ground floor shops and restaurants
* parking facilities

Key facts about doing business in Slovenia:

* Member of EU: yes (since May 1st 2004)
* EMU: yes (EURO adopted on January 1st 2007)
* GDP per capita (2008): 18 464 EUR
* Property tax: 0 %
* Immovable property transfer tax: 2 %
* VAT: 20 % (reduced rate at 8.5 %)
* Corporate income tax: 21 % (down to 20 % in 2010)
* Motor-ways density: 1.3 % (over the EU-27 average, more than Austria)
* Enterprises with broadband access: 82 % (on par with the EU-27 average)
* Prices of telecommunications: among the lowest in the EU area
* Ranking 26th on the list of least corrupt countries in the world.

(Video) Opening of the new passenger terminal at Ljubljana Airport / Otvoritev novega potniškega terminala

O letališkem mestu

Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana leži na območju regije/občin z izrazitim potencialom za gospodarsko rast z veliko kritično maso prebivalstva in predstavlja pomembno gospodarsko-razvojno-logistično območje z vidika nacionalnega pomena Letališče in območje njegovega predvidenega razvoja se v večinskem delu nahaja na območju občine Cerklje na Gorenjskem in v manjšem delu na območju občine Šenčur. V neposredni bližini letališča so tudi nekatere druge občine Gorenjske kot razvojne regije (Kranj, Naklo, Preddvor, Radovljica itd.), hkrati pa na letališče Ljubljana gravitirajo druge bližnje občine (npr. Vodice, Komenda, Domžale, Ljubljana itd.).

Z načrtovanim letališkim mestom želi osrednje slovensko letališče postati prometni terminal v neposredni povezavi z logistično/poslovno/gospodarsko cono v pravem pomenu besede - stična točka cestnih, železniških in zračnih poti oziroma mesto, kjer se opravljajo različne naloge pretovarjanja blaga na različna prometna sredstva in je namenjeno skladiščenju blaga kot tudi drugim logističnim potrebam v procesu premeščanja blaga. Taka usmeritev je skladna tudi s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, kjer je zapisano, da bo Slovenija prometne terminale razvijala v neposredni povezavi z gospodarskimi conami, ki se jih načrtuje kot njihov sestavni del ali pa kot samostojne prostorske enote v njihovi bližini, in z Resolucijo o prometni politiki Republike Slovenije, kjer je navedena usmeritev v razvoj logističnih in poslovnih con v sklopu slovenskih javnih letališč ter uporaba intermodalnega načina prometa.

Aerodrom Ljubljana, d.d., skupaj z Občino Cerklje na Gorenjskem na območju letališča Ljubljana načrtuje poslovno-logistično območje oz. ekonomsko poslovno cono (poslovno logistično cono), za katerega so bile sprejete tudi urbanistične podlage oz. prostorsko izvedbeni akti v okviru "Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih (PUP) območja Ob letališču" (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 2/2005) in "Odlok o lokacijskem načrtu območja L4 Ekonomsko poslovne cone Brnik" (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 3/2006).

V okviru obeh prostorskih aktov je območje s približno 100 ha površine namenjeno prepletu letaliških in ostalih poslovno-logističnih dejavnosti, vezanih predvsem na letalski promet, pri čemer pa je približno30 ha zemljišč namenjenih tudi drugim tržnim dejavnostim, komplementarnim izvajanju osnovne letališke dejavnosti na tem območju (storitvene, poslovno-trgovsko-gostinske, turistično-hotelske, skladiščne in servisne ter manjše proizvodne dejavnosti).

Strategija razvoja Aerodroma Ljubljana 2007-2015

V strategiji razvoja podjetja smo opredelili, da bo Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana v prihodnjem desetletju postalo regionalno središče za tovorni in potniški promet. V družbi Aerodrom Ljubljana, ki z letališčem upravlja, se zato v strategiji osredotočamo predvsem na povečanje potniškega in tovornega prometa, ter razvoj dejavnosti, ki so povezane z letalstvom in logistiko. Tako bomo do leta 2015:

- povečali letno število potnikov na 2,18 milijona,

- količino prepeljanega tovora na 23,3 tisoč ton

(Video) From Ljubljana to Ljubljana Airport-Letališče Jožeta Pučnika ~ Brnik~Slovenia🇸🇮

- in število premikov letal na 57 tisoč.

Pri rednem potniškem prometu načrtujemo ohranitev in razvoj obstoječih povezav, aktivno iskanje novih prevoznikov ter uveljavitev Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana kot transfernega letališča za Balkan. Obenem želimo s pomočjo konzorcija SPOT ohranjati, vzpostavljati in razvijati obstoječe povezave z nizkostroškovnimi prevozniki.

Na področju čarterskega prometa bomo še naprej sodelovali z domačimi in tujimi organizatorji potovanj ter turističnimi agencijami. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana nameravamo ohraniti kot izhodišče in povezavo z zanimivimi turističnimi destinacijami, obenem pa bomo povečali obseg vhodnega čarterskega prometa s ciljnih trgov.

Tovorni promet je zelo pomemben dejavnik naše prihodnje rasti. Kombinacija neposrednega trženja prevoznikom in prilagajanja njihovim potrebam se že odraža v povečanju obsega tovornega prometa. Kljub temu pa na tem področju načrtujemo nove aktivnosti, med katerimi je trenutno na prvem mestu vzpostavitev logističnega centra hitre pošte.

Na domačem in tujih trgih Aerodrom Ljubljana uvaja nov koncept izvajanja aktivnosti povezanih s splošnim letalstvom. Usmerjamo se predvsem v predstavitev in trženje naših storitev, s katerimi bomo pritegnili več uporabnikov storitev splošnega letalstva. Največji poudarek dajemo poslovnemu letalstvu.

Naša osrednja načrtovana investicija je izgradnja novega terminala T-2, z zmogljivostjo 2,5 milijona potnikov na leto. Terminal bomo zgradili do leta 2010, zagotavljal pa bo hitro, učinkovito in kakovostno izvajanje nalog sprejema in odprave potnikov in njihove prtljage ter izvajanje mejne in carinske kontrole v skladu s schengenskimi pravili.

Na območju ob letališču nastaja poslovno-logistični center, t.i. Airport City, kjer bodo zgrajeni novi objekti za poslovno-upravne programe s parkirišči, hotelski in rekreacijski objekti, ter objekti za vzdrževanje letal in letališča.

Nov potniški terminal

LJUBLJANA-BRNIK | Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana /... (3)
(Video) FS 2020 - Airport Overview - Ljubljana Jože Pučnik international Airport (LJLJ) - by Scenic Routes

Posledica naraščanja letalskega prometa na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana in vstop Slovenije v Evropsko unijo, kar zahteva ločevanje prometa na schengenski in ne-schengenski (domači in tuji) je tudi načrtovana izgradnja novega letališkega terminala.
Obstoječi terminal bo preurejen in povezan z novim terminalom s povezovalnim hodnikom, na katerem bo osem aviomostov. Kapaciteta novega terminala bo 850 potnikov na uro v odhodu in 850 potnikov na uro v prihodu. Kot standard storitve je projektiran IATA nivo »C«, ki zagotavlja potrebno kakovost za sprejem in odpravo potnikov. Pri projektiranju so bili upoštevani tako mednarodni kot domači predpisi in standardi za tovrstne objekte in opremo.
Novi terminal se bo razprostiral na 32 tisoč kvadratnih metrih, kjer bo postavljenih 40 okenc za prijavo na let, nekaj jih bo tudi avtomatskih. Zagotovljeno bo popolno ločevanje schengenskih in ne-schengenskih potnikov, prav tako pa tudi potnikov v odhodu in prihodu. Prtljaga bo stoodstotno pregledana, za prevzem prtljage je načrtovana namestitev treh karuselov. V terminalu bodo prostori za prevoznike, turistične agencije, restavracije, in trgovine, predvideni pa so tudi poslovni saloni in dodatna ponudba za dobro počutje potnikov,« je o novostih povedal sogovornik.

Prostorsko ureditveni načrt

Širitev letališča je predvidena tako na severno kot južno stran, ima pa severni del pri širitvi predost. Na severni strani letališča prostorski razvoj letališča zajema:
1. Novo načrtovane in razširjene objekte potniških terminalov;
2. Prestavitev glavne ceste Kranj Mengeš, s čimer se zagotavlja nujni prostor za razvoj letaliških in spremljajočih komercialnih dejavnosti in izboljša dostop do letališča;
3. Ureditev notranjega cestnega sistema in parkirišč v območju ob letališču;
4. Dograjevanje energetske in komunalne infrastrukture v skladu s potrebami razvoja.

Na južni strani letališča je prostor za:
1. V prihodnosti še eno vzletno-pristajalno stezo (če bo potrebna), nove vozne steze in ploščadi.
2. Objekte za tovorna skladišča, proizvodno ekonomske objekte, objekte za vzdrževanje letal, objekte za poslovno-upravne programe s parkirišči, objekte za posebne namene in ureditev cestnega sistema.

Prestavitev ceste

Cesta, ki vodi mimo Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana velja za zelo nevarno, saj je praktično nespremenjena že od začetka obratovanja letališča, ne glede na to, da se je obseg prometa od takrat povečal za več kot desetkrat. Tako je v načrtu prestavitev, ki bo letališču tudi omogočila nadaljnjo širitev. Del državne ceste, v dolžini 2.400 metrov, bo prestavljen proti severu. Na zemljišču med novo cesto in letališčem bo zgrajeno poslovno območje, na katerem se bo širilo letališče.
Letališki kompleks bo dostopen prek treh krožišč. Zahodno krožišče, v smeri proti Kranju, bo služilo neposrednemu dostopu do potniškega terminala in hotela, srednje pa do tovornega terminala, vzdrževalnih kompleksov, skladišč za gorivo in trgovskega centra. Tretje, vzhodno krožišče, bo napajalo poslovno-ekonomsko cono in kompleks objektov ministrstva za obrambo Republike Slovenije.

Airport City

Airport City je delovno ime za poslovno-logistični center, ki bo do leta 2015 zgrajen na območju Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Airport City bo zaposloval vsaj 3.000 ljudi na področjih turizma, skladiščenja, trgovine, logistike in drugih dejavnosti, povezanih z letališčem. Načrti predvidevajo tudi gradnjo poslovno-upravnih objektov s parkirišči, proizvodno-ekonomske objekte, ter objekte, namenjene vzdrževanju letal in vzdrževalni dejavnosti letališča. Svoje mesto bodo v letališkem mestu našli tudi hotelski kompleks, rekreacijski in športni objekti. Več informacij o projektu Airport City lahko najdete na njegovi spletni strani.

Videos

1. LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA LJUBLJANA
(Ana Kozlevčar)
2. Arrivals at Jože Pučnik Airport, Ljubljana, Brnik
(kinomraha)
3. Ljubljana Jože Pučnik Airport
(Ljubljana Airport)
4. SLOVENIA, LETALIŠČE JOŽETA PUČNIKA, BRNIK
(Napotep)
5. Zakulisje Letalisca Jozeta Pučnika Ljubljana
(Spletna TV)
6. Obisk letališča Jožeta Pučnika Brnik 2014
(Podružnica Srednja vas)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Carey Rath

Last Updated: 10/02/2023

Views: 5670

Rating: 4 / 5 (61 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Carey Rath

Birthday: 1997-03-06

Address: 14955 Ledner Trail, East Rodrickfort, NE 85127-8369

Phone: +18682428114917

Job: National Technology Representative

Hobby: Sand art, Drama, Web surfing, Cycling, Brazilian jiu-jitsu, Leather crafting, Creative writing

Introduction: My name is Pres. Carey Rath, I am a faithful, funny, vast, joyous, lively, brave, glamorous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.